| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

Verkennend kader en literatuuronderzoek

Page history last edited by Maaike Rotteveel 12 years, 3 months ago

Ter voorbereiding op de definitieve probleemstelling is diverse literatuur doorgenomen.

Voorlopig kan de bestudeerde / te bestuderen literatuur worden geraadpleegd via de knop 'images and files' en dan naar 'files'.

 

Ter bespreking met Karen K√∂nings heb ik uiteindelijk 19 juni dit document opgesteld  verkennend kader eindonderzoek 19 juni.rtf

 

Een samenvatting (let niet op taalgebruik, is nog niet optimaal)

 

Samenvatting onderzoekskader

In het kader van het vergroten van de deelname aan het hoger onderwijs is inzicht gewenst ten aanzien van de wensen over een leeromgeving gericht op de deelnemers aan dit onderwijs.  In ICT termen zou men spreken over 'user requirements'. Deeltijdonderwijs kent een aantal specifieke kenmerken die anders zijn dan voltijdonderwijs. Zoals bijvoorbeeld de meer teacher-centered docenten, deelnemers met een grotere 'ervarings-bagage', minder contacttijd en aanwezigheid op de instelling waardoor de sociale en academische integratie onder druk kan komen te staan. Het vormgeven van studiebegeleiding als afgeleide van studiebegeleiding zoals dat bij voltijd plaats vindt lijkt daarom geen optie. Onderzoek toont aan dat deze vorm van studiebegeleiding niet bijdraagt aan rendement. Studenten geven aan niet tevreden te zijn met studieloopbaanbegeleiding zoals die plaatsvindt in het voltijdonderwijs. Wensen en verwachtingen sturen leergedrag. Leergedrag wordt mede bepaald door docentgedrag. Docentgedrag is onderdeel van de leeromgeving. Uit onderzoek blijkt dat participatief ontwerp een positieve invloed heeft op  het voldoen aan de eisen van de gebruikers, het voorkomt dat er allerlei toepassingen worden ontworpen die uiteindelijk (vrijwel) niet worden gebruikt (vgl reflecteerdwang, persoonlijke ontwikkelingsplannen, zie NB.) en het leidt tot een grotere acceptatie van het systeem. Participatief ontwerp geeft een gevoel van competence (de gebruiker als expert), relatedness (de gebruiker als onderdeel van een ontwerpgemeenschap) en autonomie (de gebruiker ervaart eigenaarschap). Deze aspecten kunnen leiden tot een vergroting van de (intrinsieke) motivatie.

 

NB bij de zin 'voorkomt ... gebruikt', ben ik nu ondertussen geneigd te stellen dat studieloopbaanbegeleiding zoals dat over het algemeen bij voltijd wordt ingevuld een voorbeeld is van een toepassing die niet wordt gebruikt of als toepasbaar wordt herkend door de gebruikers. Reden om een nieuw ontwerp te maken waarbij je uitgaat van een raadplegen van de eindgebruikers van het systeem, de student. Studieloopbaanbegeleiding wordt als zodanig niet benoemd in de Dublindescriptoren waarvan de generieke competenties die door het NVAO worden genoemd zijn afgeleid. De in het eindrapport van de NVAO genoemde generieke competenties eindrapport accreditatie ho incl generieke competenties.pdf spreken ook niet expliciet over studieloopbaanbegeleiding. Het gaat fout op het moment dat de vertaling is gemaakt richting 'het vak' studieloopbaanbegeleiding.  Mijn eindopdracht gaat niet zozeer over het opnieuw vormgeven van het 'vak' slb in voltijd maar over het inrichten van een leeromgeving waarin studiebegeleiding wordt opgenomen. Deze studiebegeleiding kan plaatsvinden in een apart 'vak' of op andere manieren. Hoe dat eruit gaat zien is dus afhankelijk van de wensen, verwachtingen en ervaringen van de studenten. Mijn hypothese is overigens dat het geen 'vak' moet zijn, maar dat het iets is in de leeromgeving zelf, dat aangeboden wordt naast / in / met andere onderdelen van de leeromgeving. To be continued....

 

Doelstelling onderzoek

Het vormgeven van studiebegeleiding voor studenten met een hogere 'ervaringsbagage' in een leeromgeving met teacher-centered docenten, weinig contacttijd en aanwezigheid bij de instelling zodanig dat studenten in staat zijn het onderwijs in gewenst tempo en met gewenst resultaat te doorlopen. Door: een inventarisatie van wensen, verwachtingen en ervaringen van deeltijd bachelorstudenten ten aanzien van studiebegeleiding waarna via een herontwerp sessie implicaties voor de leeromgeving worden geformuleerd.

 

 

Waarom deze werkwijze? Zie onderzoekskader, praktische relevantie en theoretische onderbouwing (document 19 juni)

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.